Shoji

Shoji is now at home with Glen and his family in Arlington, TN

Shoji 1
Shoji 2